صورت حساب کارکنان

 

@فیش حقوقی کارکنانفیش حقوقی کارکنان

 

@فیش حقوقی بازنشستگان

فیش حقوقی بازنشستگان

 

تماس با ما:

بوشهر - میدان قدس - ساختمان شرکت

ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه بوشهر

 

روابط عمومی :    07733340133

پیامگیر :            07733326147

مرکز پاسخگویی:  09627